Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Čia pateikiamos su šia el. parduotuve ir kliento lojalumo kortele susijusios asmens duomenų tvarkymo taisyklės. 


1. Pagrindinės sąvokos.

1.1. Duomenų valdytojas / Valdytojas – UAB vaistinė „Valerijonas“, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 173, LT-76351 Šiauliai, juridinio asmens kodas 144803578, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

1.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Valdytojas.

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.4. Asmens duomenų tvarkymas – bet koks su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir/ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmo rinkinys.

1.5. Automatinis būdas – duomenų tvarkymo veiksmas, visiškai ar iš dalies atliekamas automatinėmis priemonėmis.

1.6. Taisyklės – Valdytojo direktorės įsakymu patvirtintos šios „UAB vaistinės „Valerijonas“ Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“.

1.7. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu.

1.8. Pirkėjas – asmuo, kuris perka arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje (www.parduotuve.valerijonas.lt) ir yra galutinis jų vartotojas.

1.9. Vartotojas (Klientas) – kiekvienas El. parduotuve besinaudojantis fizinis ar juridinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis įsigyja prekių (yra Pirkėjas), užsiregistruoja sukurdamas paskyrą, perka be registacijos ar neatlieka pirkimo veiksmų (vykdo užklausą ar rašo komentarus).

1.10. Paskyra – Vartotojo laisva valia sukurta sritis sistemoje, kurioje savo noru pateikia sėkmingai registracijai reikalingus Asmens duomenis ir sutinka su pateiktų Asmens duomenų tvarkymu.

1.11. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina El. parduotuvės Pardavėją siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą ir visą su tuo susijusią informaciją.

2. Bendrosios nuostatos.

2.1. Šios Taisyklės reglamentuoja Valdytojo atliekamo Asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką, Valdytojo ir jo Darbuotojų veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

2.2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.3. Duomenų subjektas sutikimą Asmens duomenų tvarkymui duoda laisva valia.

2.3.1. Registruodamasis El. parduotuvėje duoda aiškų sutikimą uždėdamas varnelę prie teiginio

„Sutinku su Privatumo politika“. 

2.3.2. Pildydamas naujienlaiškio formą ir sutikdamas ją gauti. Naujienas Duomenų subjektas gali atsisakyti bet kuriuo metu Naujienlaiškyje paspaudęs „Atsisakyti“.

2.3.3. Pildydamas kliento kortelės užsakymo formą ir sutikdamas gauti informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, nurodo savo tel. numerį ir / arba el. pašto adresą. 

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir renkami duomenys.

3.1. Asmens duomenys yra renkami Duomenų subjektų atpažinimo tikslais ir tvarkomi, vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir tikslumo, taip pat pagarbos asmens teisės į privatumą principais. 

3.2. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu būdu.

3.3. Duomenų rinkimo tikslai ir renkami duomenys:

3.3.1. Įmonės Darbuotojų Asmens duomenų administravimas; įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ar pagal individualios veiklos ar ūkinės veiklos pažymą (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, paso ar ID kortelės numeris, asmens kodas, individualios veiklos ar ūkinės veiklos pažymos numeris);

3.3. prekių pirkimo ir pardavimo elektroninėje parduotuvėje sutarties sudarymas ir tiesioginė rinkodara. Vykdant el. prekybą renkami pagrindiniai asmens duomenys, reikalingi sėkmingam prekių pristatymui (vardas, pavardė, adresas, miestas, el. pašto adresas, telefono numeris, kitas pristatymo adresas, jei tokį nurodo pirkėjas).

3.4. Lojalumo kortelių turėtojai, kurie raštu pareiškia norą turėti įmonės kliento lojalumo kortelę ir sutinka gauti informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais. Ši informacija saugoma 

3.5. Vidaus asmens duomenys, skirti administraciniams procesams vykdyti, saugomi numatytą terminą kaip nurodoma „Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikoje“. 

3.6. El. parduotuvės pirkėjų sistemoje Duomenų subjekto prisijungimai ir duomenys saugomi ir tvarkomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinės prisijungimo dienos.

3.7. Duomenų subjektai turi teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas teises. Dėl asmens duomenų saugumo Duomenų subjektas turi teisę kreiptis raštu, el. paštu ar telefonu. 

4. Asmens duomenų tvarkymas.

4.1. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą.

4.2. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik tie Valdytojo Darbuotojai, kuriems tai būtina jų darbinių pareigų vykdymui.

4.3. Duomenų subjekto Asmens duomenys, surinkti tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugomi automatiniu ir neautomatiniu būdu duomenų bazėse. 

4.4. Asmens duomenys yra taisomi, kai:

(a) prekės / paslaugos užsakymo metu patikslinus Asmens duomenis nustatomi netikslumai (pvz., pasikeitė adresas, pavardė ir pan.); 

(b) asmuo pats susisiekė su Valdytoju ir informavo apie pasikeitusius ar neteisingai užfiksuotus asmens duomenis.

4.5. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Valdytojo vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.

4.6. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Valdytoju, arba kai Valdytojo vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.

4.7. Asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

5. Asmens duomenų tvarkymo terminas.

5.1. Asmens duomenų laikymas yra apibrėžtas.

5.2. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami.

6. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas.

6.1. Duomenų subjektas, pateikęs Valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus Valdytojui rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu ar el. paštu.

6.2. Valdytojas, gavęs Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.

6.3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Valdytojui rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Valdytojas, gavęs tokį prašymą, nedelsdamas patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdamas ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ar sustabdo asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

6.4. Valdytojas nedelsdamas praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

6.5. Duomenų subjektas turi teisę nenurodydamas jokių motyvų nesutikti, kad Valdytojas tvarkytų jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų subjektas nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais išreiškia tiesioginio kontakto su Darbuotoju metu arba rašytine forma asmeniškai, paštu, faksu ar elektroninių ryšių priemonėmis.

6.6. Valdytojas užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

7. Atsakomybė.

7.1. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Valdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Taisyklės yra peržiūrimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.